Okresowe szkolenia BHP
dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są zobowiązani znać przepisy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady BHP.

Osoby zarządzające pracownikami nie tylko odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie firmy, takie jak odpowiednia organizacja, wydajność, poziom pracy, ale również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego istotnym jest, aby kadra zarządzająca posiadała odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby prawidłowo realizować wyznaczone cele. 

Informacje o okresowych
szkoleniach BHP dla pracodawców
i osób kierujących pracownikami

Informacje o okresowych szkoleniach BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsze szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami należy wykonać w ciągu pół roku od dnia zatrudnienia pracownika. Kolejne szkolenia okresowe dla tej grupy pracowników wykonuje się nie rzadziej niż co 5 lat.

Szkolenie organizuje się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez pracodawcę. Program ten oprzeć należy na ramowym programie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia. Program ramowy należy dostosować do wymagań konkretnego przedsiębiorstwa i konkretnych zagrożeń, musi on jednak zawierać przynajmniej zagadnienia z ramowego programu szkolenia BHP. Szkolenie dla kadry kierowniczej nie może trwać krócej niż 16 godzin dydaktycznych. 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem, przeprowadzanym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia, sprawdzającym opanowanie materiału z zakresu bhp.

Ukończenie szkolenia okresowego bhp z wynikiem pozytywnym zostaje  potwierdzone wydaniem  imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

Program szkolenia Okresowe szkolenia BHP
dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP
  – ochrony pracy kobiet i młodocianych
  – profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  – szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  – organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy

 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów


Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

Problemu ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia

Egzamin wewnętrzny teoretyczny

Katarzyna Matysiak-Mazur

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku chemia. Doświadczenie w dziedzinie BHP zdobywała m.in. w dużej firmie chemicznej w Gliwicach, na budowie we Wrześni – jednej z największych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz prowadząc liczne szkolenia z zakresu BHP. Od lat związana z działalnością badawczą w branży metalowej oraz systemami zarządzania w laboratoriach. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach, jest także w trakcie studiów inżynierskich o kierunku mechanika i budowa maszyn.

Elżbieta Matysiak

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, mgr psychologii, doradca zawodowy, pedagog, trener biznesu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP i PPOŻ dla osób zatrudnionych na wszystkich stanowiskach.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cena: od 199 zł/os.

Cykliczność:

Szkolenie realizowane jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Szkoleniom z dziedziny BHP podlegają wszystkie osoby zatrudnione bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i są zobowiązani znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Wypełnij formularz: