Okresowe szkolenia
BHP Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych jest przewidziane m.in. dla usunąć to co w nawiasie: projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).a Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Informacje o okresowych szkoleniach BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznich

Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno-technicznych musi się odbyć w terminie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia i być powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Program okresowe szkolenie BHP
pracownicy inżynieryjno-technicznirgetycznego

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

   – praw i obowiązków pracodawców i pracowników  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad  bhp,

   – odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
   – wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
   – wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
   – systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

   – nadzoru i kontroli warunków pracy

  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązanie projektowe, technologiczne i organizacyjne)

 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)

 • Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu

 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w skutkach zagrożeń (np. awarii, pożaru), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia

Egzamin wewnętrzny teoretyczny

Katarzyna Matysiak-Mazur

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku chemia. Doświadczenie w dziedzinie BHP zdobywała m.in. w dużej firmie chemicznej w Gliwicach, na budowie we Wrześni – jednej z największych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz prowadząc liczne szkolenia z zakresu BHP. Od lat związana z działalnością badawczą w branży metalowej oraz systemami zarządzania w laboratoriach. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach, jest także w trakcie studiów inżynierskich o kierunku mechanika i budowa maszyn.

Elżbieta Matysiak

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, mgr psychologii, doradca zawodowy, pedagog, trener biznesu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP i PPOŻ dla osób zatrudnionych na wszystkich stanowiskach.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cena: od 170 zł/os.

Cykliczność:

Szkolenie realizowane jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Szkoleniom z dziedziny BHP podlegają wszystkie osoby zatrudnione bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i są zobowiązani znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Wypełnij formularz: