Kurs podesty
ruchome przejezdne

Praca jako operator podestu ruchomego to wyzwanie, które wymaga specjalistycznych umiejętności oraz odpowiednich kwalifikacji!

Dlatego w ofercie posiadamy kurs, który nie tylko zapewni kompleksową wiedzę z obszaru technicznej obsługi podestów ruchomych, ale również skupia się na aspektach bezpieczeństwa, efektywności operacyjnej oraz przygotuje do egzaminu UDT przed Komisją Dozoru Technicznego.

Zapisz się już dziś i rozpocznij swoją drogę do zawodowego sukcesu w obszarze obsługi podestów ruchomych oraz logistyki branżowej!

Jaki jest cel kursu?

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Głównymi zadaniami szkolenia są:

 • przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia

 • podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy podestów ruchomych przejezdnych, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do oceny stanu technicznego urządzenia, bezpiecznej obsługi, optymalnego wykorzystania urządzenia, identyfikacji zagrożeń, umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora

 • zaznajomienie się z zasadami użytkowania podestów ruchomych, a w szczególności: prawidłowe wykorzystanie urządzenia, zasady BHP podczas pracy, odczytywanie udźwigu urządzenia oraz charakterystyki pracy

 • nabycie umiejętności sterowania, włączając do niej ocenę podłoża w miejscu pracy, ocenę odległości od otoczenia i ewentualnych przeszkód, optymalne wykorzystanie urządzeń  sterujących, ocenę warunków atmosferycznych, odległość od linii energetycznej, zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywanych ruchów

 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych


Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie poruszanych zagadnień na szkoleniu oraz posiadają stosowne kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych. 

Urządzenie, na którym zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne spełnia wszystkie wymagania odnośnie przepisów i wymagań BHP. Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego

Program szkolenia “Obsługa podestów ruchomych” nr 37/2011/P-RP udostępniony przez Akademię UDT.


 • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego

 • Wiadomości o dozorze technicznym

 • Eksploatacja

 • BHP

 • Zajęcia praktyczne

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia

Egzamin wewnętrzny w formie wykonania zadania praktycznego

Egzamin zewnętrzny
(przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego)
Teoretyczny oraz Praktyczny

Krzysztof Mazur

Inżynier zarządzania w zakresie planowania procesów produkcyjnych, posiadający kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie mechatroniki, mechaniki i elektroniki w firmach o różnych profilach. Wieloletni praktyk w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózków jezdniowych podnośnikowych kat. 1 i 2, suwnic, wciągarek, wciągników ogólnego i specjalnego przeznaczenia, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych. Współtwórca budowy symulatorów pojazdów i urządzeń. Nieprzerwanie w procesie doskonalenia warsztatu trenerskiego.

Włodzimierz Matysiak

Certyfikowany metodyk nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, wieloletni praktyk w zakresie szkoleń urządzeń transportu bliskiego, posiadający odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie dla rzetelnego przeprowadzenia usługi. Przez ponad 20 lat swojej pracy zawodowej przeszkolił tysiące osób w ramach szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic, wciągników i wciągarek, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych i in. Niesztampowe podejście do realizacji usługi, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem sprawiło, że kursanci chcąc uzyskać, odnowić, podwyższyć swoje kwalifikacje chętnie wracają na szkolenia, w których występuje w roli trenera.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Szkolenie skierowane jest do osób (indywidualnych oraz grup zorganizowanych) zainteresowanych pracą jako operator podestu ruchomego (zwyżki, nożycówki, przegubowe, podnośniki koszowe).

Kandydat na operatora musi spełniać poniższe warunki:

 • ukończone 18 lat
 • psychotesty, które możesz zrobić u nas
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim (praca na wysokości)

Wypełnij formularz: