Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu skierowany jest do osób, które chcą być instruktorami/opiekunami uczniów na praktykach zawodowych/stażystów: mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych, instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Kurs pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Posiadamy zatwierdzenie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nr WNS.5633.12.2020

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie, działające na podstawie art.92q ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. 15 poz. 2156, z późn. zm.. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149 dzięki czemu masz pewność, że nasze szkolenia są w pełni legalne, tak samo jak nadawane przez nas uprawnienia.

UWAGA! Po tym kursie nie można uczyć w szkole

Przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu do organizowania  i prowadzenia zajęć  z  uczniami  i  młodocianymi.

Możliwość przyjmowania  stażystów  i  praktykantów  w zakładach  usługowych  (fryzjerskich,  kosmetycznych,  krawieckich i in.),  restauracjach,  hotelach,  placówkach  handlowych  (sklepach),  zakładach  produkcyjnych,  placówkach  służby  zdrowia,  jednostkach  administracji  publicznej,  samorządu terytorialnego i pozostałych nie wspomnianych wyżej.

Program kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Program obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych, 8 godzin zajęć praktycznych łączenie 48h dydaktycznych z zakresu:

 • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.

 • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”

 • Metodyka praktycznej nauki zawodu.

 • Umiejętności dydaktyczne.

 

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Jakie warunki musi spełniać instruktor praktycznej nauki zawodu?

Aby pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu należy posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie (jest to weryfikowane przez Cech/szkolę, ALE poniższe wymogi nie są konieczne, aby zrealizować kurs):

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 1. a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
 2. b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub;


2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 1. a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub:
 2. b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub:
 3. c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub:


3) dyplom ukończenia studiów:

 1. a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:
 2. b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:


4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia,  
(np. tytuł czeladnika) lub:

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Najważniejsze informacje:

Zajęcia z reguły odbywają się w systemie wieczoro – weekendowym. 

Dla grup zorganizowanych dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości  uczestników.
Kurs możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub online – przy pomocy prostej w obsłudze platformy Clickmeeting, nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania, która zapewnia komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym.

Sprawdź dostępne terminy  i wybierz dogodną dla siebie opcję.

Formy i metody pracy na zajęciach oparte na wykładach i prezentacjach, przekazie audiowizualnym, ćwiczeniach oraz dyskusjach pozwalają na rzetelne przekazanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie.

W ramach zajęć otrzymujesz pakiet materiałów szkoleniowych i przydatnych wzorów dokumentów niezbędnych przy pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po uzyskania wyniku pozytywnego otrzymasz zaświadczenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – zobacz wzór zaświadczenia o ukończonym kursie!

Kursy online w tym oferowany przez EMAT kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu to nowoczesna forma edukacji, która zdobywa coraz większe grono zwolenników. To świetna alternatywa dla osób, które ze względu na ograniczenia czasowe lub geograficzne nie mogą uczestniczyć w tradycyjnym kursie stacjonarnym. Co więcej, kurs pedagogiczny online to same korzyści, które przekładają się na efektywność nauki i komfort uczestników.

Kurs pedagogiczny online przygotowany został z myślą o wszystkich, którzy w trakcie swoich obowiązków zawodowych będą przekazywać wiedzę i pomagać nabywać umiejętności osobom, odbywającym praktykę zawodową lub staż. Z kursu pedagogiczne online dla instruktorów praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać właściciele i pracownicy zakładów usługowych, rzemieślniczych oraz produkcyjnych, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności dydaktyczne i stać się instruktorami praktycznej nauki zawodu.

Jakie warunki musi spełniać instruktor praktycznej nauki zawodu?

Aby pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu należy posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie (jest to weryfikowane przez Cech/szkołę, ale poniższe wymogi nie są konieczne, aby zrealizować sam kurs):

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:


a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub


b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub;


2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:


a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub:


b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub:


c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub:


3) dyplom ukończenia studiów:


a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:


b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:


4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, (np. tytuł czeladnika) lub:


5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Łącznie szkolenie obejmuje 48 godzin zajęć – 40 z nich to zajęcia teoretyczne, zaś 8 to praktyka metodyczna.

Posiadamy zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty program kursu pedagogicznego, dzięki czemu nasi klienci mają pewność, że szkolenia są w pełni legalne, tak samo, jak nadawane przez nas uprawnienia.

Program zakłada realizację treści z zakresu:

– podstaw pedagogiki,


– elementów psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”,


– metodykę praktycznej nauki zawodu,


– umiejętności dydaktyczne.

Zajęcia z reguły odbywają się w systemie wieczoro – weekendowym.


Dla grup zorganizowanych dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości uczestników.
Kurs możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub online – przy pomocy prostej w obsłudze platformy Clickmeeting, nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania, która zapewnia komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym.


Sprawdź dostępne terminy i wybierz dogodną dla siebie opcję.


Formy i metody pracy na zajęciach oparte są na:

 • wykładach i prezentacjach,
 • przekazie audiowizualnym,
 • ćwiczeniach oraz dyskusjach

co, pozwala na rzetelne przekazanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie.


W ramach zajęć Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych i przydatnych wzorów dokumentów niezbędnych przy pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu.


Kurs kończy się egzaminem.


Po uzyskania wyniku pozytywnego otrzymasz zaświadczenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – zobacz wzór zaświadczenia o ukończonym kursie!


Całość zakończona jest egzaminem oraz zgłoszeniem do Kuratorium Oświaty.

Trener | Elżbieta Matysiak

Psycholog, trener biznesu, doradca zawodowy, headhunterka, specjalista BHP i PPOŻ. Certyfikowany trener metody Points of You®. Doradca w firmach chcących budować skuteczną politykę personalną. Zawodowo pomaga firmom zarządzać tym, co w nich najcenniejsze – ludźmi. Jest orędowniczką marki osobistej oraz uważności w biznesie. Z przyjemnością pracuje z ludźmi, którzy w codziennym wyścigu zagubili równowagę w życiu i pracy

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Cena szkolenia: 699 zł

Najbliższy kurs: Rozpoczęcie 20 sierpnia 2024 r.
Godzina: 17:00

Wypełnij formularz: