Kierownik
wycieczek szkolnych

Kurs skierowany jest do osób, które chcą sprawować funkcję kierownika wycieczki szkolnej, zdobyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie przygotowania, organizacji, realizacji i rozliczania wycieczki szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Organizacja kursu:

Zajęcia z reguły odbywają się w systemie wieczoro – weekendowym. 

Dla grup zorganizowanych dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości  uczestników.
Kurs możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub online – przy pomocy prostej w obsłudze platformy Clickmeeting, nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania, która zapewnia komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym.

Sprawdź dostępne terminy i wybierz dogodną dla siebie opcję.

Formy i metody pracy na zajęciach oparte na wykładach i prezentacjach, przekazie audiowizualnym, ćwiczeniach oraz dyskusjach pozwalają na rzetelne przekazanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie.

W ramach zajęć otrzymujesz pakiet materiałów szkoleniowych i przydatnych wzorów dokumentów niezbędnych przy pełnieniu funkcji wychowawcy wypoczynku.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po uzyskania wyniku pozytywnego otrzymasz zaświadczenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – zobacz wzór zaświadczenia o ukończonym kursie! 

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie, działające na podstawie art.92q ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. 15 poz. 2156, z późn. zm.. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149 dzięki czemu masz pewność, że nasze szkolenia są w pełni legalne, tak samo jak nadawane przez nas uprawnienia.

Informacje o kursie kierownik wycieczek szkolnych:

 • Będziesz posiadał formalne uprawnienia w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji Kierownika Wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych potwierdzone CERTYFIKATEM,
 • będziesz posiadał wiedzę w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji Kierownika Wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną odbywających się w okresie roku szkolnego jak i w okresie wolnym od zajęć szkolnych,
 • będziesz znał na wylot typowe umowy obowiązujące przy rozliczeniach z innymi podmiotami zajmującymi się organizacją turystyki dla dzieci i młodzieży (biura turystyczne, przewoźnicy) oraz będziesz umiał samemu sporządzać takie umowy,
 • będziesz umiał poprawnie sporządzić programy w/w form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi (Karta Wycieczki),
 • będziesz umiał przygotować dokumentację oraz rozliczenia finansowe

UWAGA! Jest to KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH (wycieczki organizowane w trakcie roku szkolnego). Jeśli interesuje Państwa KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU (kolonie, zimowiska, obozy młodzieżowe, półkolonie) – kliknij tutaj.

Program kursu kierownik wycieczek szkolnych:

 

 • Formy i organizacja krajoznawstwa i turystyki

 • Przepisy regulujące organizację wycieczek szkolnych

 • Organizacja i dokumentowanie wycieczek szkolnych

 • Obowiązki kierownika wycieczek szkolnych

 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych

 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia:

Egzamin wewnętrzny: pisemny

Tomasz Krawczyk

Absolwent akademii wychowania fizycznego z licznymi kursami na koncie z dziedziny sportu i rekreacji. Ratownik WOPR, instruktor dyscypliny sportu w pływaniu i piłki nożnej, czynny zawodowo nauczyciel. Ukończony kurs Pierwszej Pomocy Kwalifikowanej. Licznie występujący w roli kierownika wypoczynku, kolonii itp. Pasjonat swojej pracy. Z wielkim sercem i zaangażowaniem realizujący powierzone zadania.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cena: 140 zł/os. 

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Wypełnij formularz: