Wychowawca wypoczynku

Obowiązek ukończenia kurs dla wychowawców wypoczynku nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają odpowiednie wykształcenie.

Nauczycielu jeśli chcesz zostać Kierownikiem wypoczynku zajrzyj tutaj

Kończąc kurs wychowawca wypoczynku i zdając egzamin pisemny – uzyskujesz pełne kwalifikacje do sprawowania funkcji wychowawcy, które ważne są bezterminowo i akceptowane na terenie całego kraju.

Organizacja kursu:

Zajęcia z reguły odbywają się w systemie wieczoro – weekendowym. 

Dla grup zorganizowanych dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości  uczestników.
Kurs możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub online – przy pomocy prostej w obsłudze platformy Clickmeeting, nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania, która zapewnia komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym.

Formy i metody pracy na zajęciach oparte na wykładach i prezentacjach, przekazie audiowizualnym, ćwiczeniach oraz dyskusjach pozwalają na rzetelne przekazanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie.

W ramach zajęć otrzymujesz pakiet materiałów szkoleniowych i przydatnych wzorów dokumentów niezbędnych przy pełnieniu funkcji wychowawcy wypoczynku.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po uzyskania wyniku pozytywnego otrzymasz zaświadczenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)  – zobacz wzór zaświadczenia o ukończonym kursie! 

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie, działające na podstawie art.92q ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. 15 poz. 2156, z późn. zm.. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149 dzięki czemu masz pewność, że nasze szkolenia są w pełni legalne, tak samo jak nadawane przez nas uprawnienia.

Informacje o kursie wychowawca wypoczynku:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży i sprawowania opieki, podczas m.in.:

Program kursu wychowawca wypoczynku​

Program kursu jest zgodny z § 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży trwa 36 godzin dydaktycznych i zawiera następujące tematy:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku

 • Ruch i rekreacja

 • Turystyka i krajoznawstwo

 • Zajęcia kulturalno-oświatowe

 • Zajęcia praktyczno-techniczne

 • Prace społecznie użyteczne

 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Wiemy jak istotne jest bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, dlatego nasz program uwzględnia rozbudowany moduł o jednodniowy blok poświęcony udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, realizowany przez wykwalifikowanych, czynnych zawodowo ratowników medycznych.

Nasi trenerzy to dyplomowany i doświadczony zespół praktyków, posiadający wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie przedmiotowego kursu.

Dużo praktyki, nieszablonowo przedstawiona teoria, pełni zaangażowania instruktorzy – to charakteryzuje szkolenia z EMAT!

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia:

Egzamin wewnętrzny: pisemny

Tomasz Krawczyk

Absolwent akademii wychowania fizycznego z licznymi kursami na koncie z dziedziny sportu i rekreacji. Ratownik WOPR, instruktor dyscypliny sportu w pływaniu i piłki nożnej, czynny zawodowo nauczyciel. Ukończony kurs Pierwszej Pomocy Kwalifikowanej. Licznie występujący w roli kierownika wypoczynku, kolonii itp. Pasjonat swojej pracy. Z wielkim sercem i zaangażowaniem realizujący powierzone zadania.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cena: 229 zł/os.

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Kurs skierowany jest do osób (indywidualnych oraz grup zorganizowanych) zainteresowanych pracą wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego w formach wyjazdowych oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Wychowawcą wypoczynku (adresaci kursu) mogą zostać osoby:

 • które ukończyły 18 rok życia, 
 • są niekaralne,
 • i mają co najmniej średnie wykształcenie.


Uwaga dopuszcza się do udziału w kursie uczniów klas maturalnych 

Wypełnij formularz: