Re-trening
do egzaminu UDT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zniosło imienne zezwolenia na wózki jezdniowe wystawiane pracownikom w firmach. Pracownicy, którzy jak dotąd nie zdali egzaminu dla operatorów wózków przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i nie zdobyli uprawnień UDT, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Oferujemy re-trening, który pozwoli zapoznać się pytaniami testowymi występującymi na egzaminie UDT, a trener z wieloletnim doświadczeniem zaprezentuje w części praktycznej odpowiedni instruktaż jazdy wózkiem podczas egzaminu przed Komisją UDT.

Jaki jest cel kursu?

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed Komisją UDT i uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych (wózków widłowych/specjalizowanych).

Cel szkolenia/re-treningu przygotowującego do egzaminu UDT:

 • aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych podnośnikowych, niezbędnej w celu przystąpienia do sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.


Głównymi zadaniami szkolenia są:

 • przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia

 • podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych/specjalizowanych), ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do oceny stanu technicznego urządzenia, bezpiecznej obsługi, optymalnego wykorzystania urządzenia, identyfikacji zagrożeń, umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora

 • zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiającą operatorowi wykonanie operacji efektywnie i bez narażenia na niebezpieczeństwo siebie i innych

 • nabycie umiejętności sterowania, w tym precyzję ruchów; ocenę wielkości ładunków
  i odległości oraz położenia środka ciężkości

 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych


Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie poruszanych zagadnień na szkoleniu oraz posiadają stosowne kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych. 

Urządzenie, na którym zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne spełnia wszystkie wymagania odnośnie przepisów i wymagań BHP. Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Program szkolenia “Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych” nr 250/2011/W-P udostępniony przez Akademię UDT.

 

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych podnośnikowych

 • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych

 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy

 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

 • BHP

 • Wiadomości o dozorze technicznym

 • Zajęcia praktyczne

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia

Egzamin wewnętrzny w formie wykonania zadania praktycznego

Egzamin zewnętrzny
(przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego)
Teoretyczny oraz Praktyczny

Krzysztof Mazur

Inżynier zarządzania w zakresie planowania procesów produkcyjnych, posiadający kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie mechatroniki, mechaniki i elektroniki w firmach o różnych profilach. Wieloletni praktyk w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózków jezdniowych podnośnikowych kat. 1 i 2, suwnic, wciągarek, wciągników ogólnego i specjalnego przeznaczenia, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych. Współtwórca budowy symulatorów pojazdów i urządzeń. Nieprzerwanie w procesie doskonalenia warsztatu trenerskiego.

Włodzimierz Matysiak

Certyfikowany metodyk nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, wieloletni praktyk w zakresie szkoleń urządzeń transportu bliskiego, posiadający odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie dla rzetelnego przeprowadzenia usługi. Przez ponad 20 lat swojej pracy zawodowej przeszkolił tysiące osób w ramach szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic, wciągników i wciągarek, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych i in. Niesztampowe podejście do realizacji usługi, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem sprawiło, że kursanci chcąc uzyskać, odnowić, podwyższyć swoje kwalifikacje chętnie wracają na szkolenia, w których występuje w roli trenera.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników, którzy pracują jako operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę, ważnego na terenie zakładu pracy, a obecnie są zobowiązani do uzupełnienia swoich kwalifikacji o egzamin państwowy UDT.

Wypełnij formularz: