Kurs wózki
jezdniowe unoszące

Praca jako operator wózka unoszącego to wyzwanie, które wymaga odpowiednich umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej!

Dlatego oferujemy kurs, który nie tylko zapewni kompleksowe przygotowanie z obszaru technicznej obsługi wózków unoszących, ale również skupia się na aspektach bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej.

Zapisz się już dziś i rozpocznij swoją drogę do zawodowego sukcesu w obszarze obsługi wózków jezdniowych unoszących oraz logistyki branżowej!

Jaki jest cel kursu?

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych unoszących.

Głównymi zadaniami szkolenia są:

 • przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia

 • podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków jezdniowych unoszących, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do oceny stanu technicznego urządzenia, bezpiecznej obsługi, optymalnego wykorzystania urządzenia, identyfikacji zagrożeń, umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora

 • zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiającą operatorowi wykonanie operacji efektywnie i bez narażenia na niebezpieczeństwo siebie i innych

 • nabycie umiejętności sterowania, w tym precyzję ruchów; ocenę wielkości ładunków
  i odległości oraz położenia środka ciężkości

 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych

 

Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie poruszanych zagadnień na szkoleniu oraz posiadają stosowne kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych. 

Urządzenie, na którym zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne spełnia wszystkie wymagania odnośnie przepisów i wymagań BHP.  Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę szkolącą.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządzony zostaje protokół egzaminacyjny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program szkolenia “Obsługa wózków jezdniowych unoszących” nr 250/2011/W-U udostępniony przez Akademię UDT.


 • Typy stosowanych wózków jezdniowych unoszących

 • Budowa wózków jezdniowych unoszących

 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy

 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

 • BHP

 • Zajęcia praktyczne

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia

Egzamin wewnętrzny w formie wykonania zadania praktycznego

Krzysztof Mazur

Inżynier zarządzania w zakresie planowania procesów produkcyjnych, posiadający kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie mechatroniki, mechaniki i elektroniki w firmach o różnych profilach. Wieloletni praktyk w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózków jezdniowych podnośnikowych kat. 1 i 2, suwnic, wciągarek, wciągników ogólnego i specjalnego przeznaczenia, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych. Współtwórca budowy symulatorów pojazdów i urządzeń. Nieprzerwanie w procesie doskonalenia warsztatu trenerskiego.

Włodzimierz Matysiak

Certyfikowany metodyk nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, wieloletni praktyk w zakresie szkoleń urządzeń transportu bliskiego, posiadający odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie dla rzetelnego przeprowadzenia usługi. Przez ponad 20 lat swojej pracy zawodowej przeszkolił tysiące osób w ramach szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic, wciągników i wciągarek, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych i in. Niesztampowe podejście do realizacji usługi, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem sprawiło, że kursanci chcąc uzyskać, odnowić, podwyższyć swoje kwalifikacje chętnie wracają na szkolenia, w których występuje w roli trenera.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Szkolenie skierowane jest do osób (indywidualnych oraz grup zorganizowanych) zainteresowanych pracą jako operator wózka jezdniowego unoszącego.

Kandydat na operatora musi spełniać poniższe warunki:

 • ukończone 18 lat
 • psychotesty, które możesz zrobić u nas
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych unoszących, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Wypełnij formularz: