Wstępne szkolenia BHP

Dla kogo wstępne szkolenia BHP?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek m.in. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowo kwestia szkoleń została unormowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

 Rozporządzenie to określa:

1) szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp, zwanego dalej szkoleniem;

2) zakres szkolenia;

3) wymagania dotyczące treści i realizacji programu szkolenia;

4) sposób dokumentowania szkolenia;

5) przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Szkoleniom z dziedziny BHP podlegają wszystkie osoby zatrudnione bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i są zobowiązani znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Informacje o wstępnych szkoleniach BHP

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym; 

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym. Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; 

2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt. 1; 

3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. W przypadku wprowadzenia na stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń – pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian. 

METODYKA NAUCZANIA:

  • wykład i prezentacja,
  • przekaz audiowizualny,
  • dyskusja.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

  • EGZAMIN WEWNĘTRZNY:

    • teoretyczny

 

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:

Katarzyna Matysiak-Mazur – specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku chemia. Doświadczenie
w dziedzinie BHP zdobywała m.in. w dużej firmie chemicznej w Gliwicach,
na budowie we Wrześni – jednej z największych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz prowadząc liczne szkolenia z zakresu BHP. Od lat związana z działalnością badawczą w branży metalowej oraz systemami zarządzania w laboratoriach. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach, jest także w trakcie studiów inżynierskich o kierunku mechanika i budowa maszyn.

Elżbieta Matysiak – specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, mgr psychologii, doradca zawodowy, pedagog, trener biznesu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP i PPOŻ dla osób zatrudnionych na wszystkich stanowiskach.

Jak szkolimy

Elastycznie i jednocześnie efektywnie! 

Możliwie szybko,
również mobilnie!

Adekwatnie
do oczekiwań Klienta

Terminowo 
zawsze na czas!

Zapisz się na kurs

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów, wraz z cenami oraz liczbą dostępnych miejsc.

Indywidualny termin kursu dla twojej firmy!

Zapisz się i poinformuj mnie o terminie

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia? Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Ustawowo Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek szkolenia pracowników z przepisów Bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP powinien odbyć każdy zatrudniony pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko. 

Szkolenie wstępne BHP należy przeprowadzić niezwłocznie po zatrudnieniu pracownika, jednak przed jego przystąpieniem do pracy. Następnie max. do 12 miesięcy (jeśli jest to osoba na stanowisku kierowniczym, to do sześciu miesięcy) pracownik musi odbyć szkolenie okresowe. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych zgodnie z przepisami zobowiązani są do odbycia szkoleń okresowych BHP  co 3 lata, a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne (wykaz prac w ogólnych przepisach BHP) co 1 rok.

Koszt szkolenia wynosi 70 zł.

Pracodawca jest organizatorem szkolenia i zapewnia odpowiedni personel szkoleniowy, dysponujący wiedzą z przedmiotowego obszaru szkolenia.

Instruktaż stanowiskowy bhp prowadzi osoba kierująca pracownikami, wskazana poprzez właściciela czy sam właściciel, o ile mają właściwe kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.