Uprawnienia
energetyczne gaz

Stworzyliśmy kompleksowy program szkoleniowy, który obejmuje wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznej pracy w dziedzinie energii gazowej. Nasze szkolenia skupiają się na zaktualizowanych przepisach, aby zawsze być krok przed zmieniającym się otoczeniem branżowym i przygotowują do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną URE.

Zdobądź cenne uprawnienia energetyczne w obszarze gazu, otwierając przed sobą drzwi do nowych możliwości zawodowych. Rozpocznij swoją ścieżkę kariery z nami i stań się specjalistą w dziedzinie energetyki gazowej!

Czym są uprawnienia
energetyczne - gaz?

Szkolenie energetyczne skierowane jest do osób zajmujących się, lub chcących zajmować się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie:

 • obsługi,
 • konserwacji,
 • remontów lub naprawy,
 • montażu lub demontażu,
 • kontrolno-pomiarowym

Dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających gaz m.in.:

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • aparatura kontrolno-pomiarowa

Eksploatacja

Dotyczy stanowisk osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu i kontrolno-pomiarowym

Dozór

Dotyczy stanowisk osób kierujących czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Jak wygląda kurs na uprawnienia energetyczne gaz?

W oparciu o wyspecjalizowaną kadrę trenerską oferujemy szkolenia przygotowujące do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Szkolimy na terenie firm, przedsiębiorstw i zakładów pracy (szkolenia zamknięte) oraz organizując szkolenia otwarte dla osób indywidualnych. Realizacja przebiega w formie – stacjonarnej lub on-line.

Programy szkoleń dostosowujemy do stanowisk pracy. Ustalamy elastyczny harmonogram szkoleń. Przygotowujemy i wysyłamy dokumentację egzaminacyjną. Terminowo świadczymy nasze usługi i gwarantujemy obecność trenera podczas egzaminu.

Program szkolenia energetycznego

EKSPLOATACJA (E) tematyka:

 • zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji oraz sieci
 • zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń

DOZÓR (D) tematyka:

 • przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i sieci
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 • zasady dysponowania mocą urządzeń podłączonych do sieci
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia

Egzamin zewnętrzny
(przed komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki)
Teoretyczny oraz Praktyczny

Henryk Sokolik

Magister inżynier elektryk, elektrotechniki specjalność technologie elektrotechniczne, uprawnienia kierownika budowy i robót instalacyjno – inżynieryjnych. Wieloletni praktyk przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywające energię elektryczną, cieplną i gazową. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej do nadawania uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Mieczysław Lucinkiewicz

Inżynier elektrotechniki przemysłowej, magister elektroenergetyk. Wieloletni praktyk przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywające energię elektryczną, cieplną i gazową. Członek Komisji Kwalifikacyjnej do nadawania uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Cena szkolenia

390,00 zł szkolenie + 430,00* zł = 820,00 zł

*(Opłata egzaminacyjna za jeden wniosek wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynika z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829)

Wypełnij formularz: