Szkolenia służby BHP

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Informacje o szkoleniach służby BHP:

Szkolenie BHP pozwala na aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy oraz organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

Program dla szkolenia służby BHP​

 • Wybrane regulacje prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), w szczególności:

  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  • interpretacja niektórych przepisów.

   

 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.

 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami:

  • zagrożenia wypadkowe,
  • hałas i drgania mechaniczne,
  • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
  • czynniki biologiczne,
  • promieniowanie podczerwone, nadfioletowe, laserowe, jonizujące,
  • pola elektromagnetyczne,
  • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
  • mikroklimat środowiska pracy,
  • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
  • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
  • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.
 • Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp, w tym:

  • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
  • urządzenia zabezpieczające,
  • środki ochrony indywidualnej.

   

 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).

 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i związana z nimi profilaktyka.

 • Nowoczesne metody szkolenia w dziedzinie bhp.

 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Katarzyna Matysiak-Mazur

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku chemia. Doświadczenie w dziedzinie BHP zdobywała m.in. w dużej firmie chemicznej w Gliwicach, na budowie we Wrześni – jednej z największych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz prowadząc liczne szkolenia z zakresu BHP. Od lat związana z działalnością badawczą w branży metalowej oraz systemami zarządzania w laboratoriach. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach, jest także w trakcie studiów inżynierskich o kierunku mechanika i budowa maszyn.

Elżbieta Matysiak

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, mgr psychologii, doradca zawodowy, pedagog, trener biznesu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP i PPOŻ dla osób zatrudnionych na wszystkich stanowiskach.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cena: od 70 zł/os.

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Szkoleniom z dziedziny BHP podlegają wszystkie osoby zatrudnione bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i są zobowiązani znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Wypełnij formularz: